HOMECLASSESSERVICESABOUT USCONTACT USJPENTH

หลักสูตร: นาฏศิลป์ไทย

ความหมายของคำว่านาฏศิลป์

นาฏศิลป์ ส่วนใหญ่ของคำว่านาฏศิลป์ มีความหมาย ไปในทำนอง การร้องรำทำเพลง การให้ความบันเทิง อันร่วมด้วยความโน้มเอียงของอารมณ์ และความรู้สึก ของอารมณ์ ส่วนใหญ่ของนาฏศิลป์อยู่การละครเป็นเอก

หากแต่ศิลปะประเภทนี้ ต้องอาศัยดนตรี และการขับร้อง

เข้าร่วมด้วย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดคุณค่าในศิลปะ มากยิ่งขึ้นอีก ตามสภาพหรืออารมณ์ต่างๆ กัน สุดแต่จะมุ่งหมาย ฉะนั้น คำว่านาฏศิลป์ นอกจาก จะหมายถึงการฟ้อนรำแล้ว ยังต้องรวมเอา ความหมาย การร้อง การบรรเลงเข้าร่วมด้วย


ความสำคัญของนาฏศิลป์

๑. นาฏศิลป์แสดงความเป็นอารยะ ประเทศชาติ บ้านเมืองจะรุ่งเรืองก็ด้วยประชาชน มีความเข้าใจศิลปะ เพราะศิลปเป็นสิ่งมีค่า เป็นเครื่องโน้มน้าวอารมณ์ โดยเฉพาะ

ศิลปะการละครนี้เป็นสิ่งสำคัญ สามารถกล่อมเกลาจิตใจ ให้โน้มน้าวไปในทางที่ดี มีอารมณ์แช่มชื่น ผ่องใส เป็นทางน้ำให้คิด และให้กำลงใจ ในทางที่สร้างความ เจริญ ให้แก่บ้านเมืองสืบไป

๒. นาฏศิลป์เป็นแหล่งรวบรวมศิลปในการละคร ไม่แต่จะจำกัดอยู่ในวงแดนเฉพาะศิลปการ ร้องรำ และการดนตรีเท่านั้น ศิลปในด้านอื่น เช่น การเรียน การก่อสร้าง การไฟฟ้า การออกแบบ เครื่องแต่งกาย เย็บปักถักร้อย เป็นต้น

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า นาฏศิลป์หรือศิลป การร้องรำทำเพลงนี้ มาจาก ความสัมพันธ์ของศิลปะประเภทต่างๆ หลายประเภท ด้วยกัน ซึ่งต้องทำกันอย่างประณีต สุขุม เพราะศิลปเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ ทุกชาติทุกภาษา ต้องมีศิลปะของตนเองนับแต่โบราณถึง ปัจจุบัน

รวมความได้ว่านาฏศิลป์ มีความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะเป็นที่รวมความเจริญของศิลปะทุกประเภท ซึ่งแต่ละประเภท มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน ในอันที่จะสร้างความเป็นแก่นสาร ศิลปะ อยู่ด้วยอะไร ได้กล่าวแล้วว่านาฎศิลป์เป็นที่รวมความเจริญ ของนานาประเภท แต่ละประเภทมี ความสำคัญแก่บ้านเมือง ดำรง และประดับประดาตกแต่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์ยิ่งๆ ขึ้นไป