HOMECLASSESSERVICESABOUT USCONTACT USJPENTH

สินค้าและบริการ: งานแสดงนอกสถานที่


รับแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทย
ศูนย์วัฒนธรรมไทย(ITDA)  ได้รับจัดงานแสดงนอกสถานที่  เช่น  งานเทศกาลประจำปีต่างๆ  งานจัดเลี้ยงบริษัท งานมงคลต่างๆ  หรืออื่นๆ  ที่ต้องการให้มีการแสดงเพื่อเพิ่มความสนุนสนานรื่นเริง   อีกยังรับจัดสัมนาเชิงศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งทางศูนย์วัฒนธรรมไทย(ITDA)  มีวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ ในการบรรยาย และการใช้ภาษาต่างๆในการสือสาร  เช่น  ภาษาไทย  ภาษาญี่ปุ่น  และภาษาอังกฤษ  นอกจากนี้ยังรับจัดงานแสดงโชว์วิธีการแกะสลักผักผลไม้และแกะสลักสบู่ซึ่งเป็นศิลปทางวัฒนธรรมไทยอีกแขนงหนึ่งด้วย

การแสดงรำเดี่ยว 

การแสดงรำกลุ่ม( 4ขึ้นไป )

จัดงานสัมนาเชิงศิลปวัฒนธรรมไทย

การโชว์แกะสลักผักผลไม้และแกะสลักสบู่

จัดตกแต่งจานโดยงานแกะสลัก 

รับออร์เดอร์งานแกะสลักในโอกาสต่างๆ