HOMECONTACT USJPENTH

News

มีหลักสูตร 1 วันสำหรับนักท่องเที่ยว
ศูนย์วัฒนธรรมไทย(ITDA)  ได้จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทย  ในแขนงวิชาต่างๆ  เช่น  วิชานาฏศิลป์ไทย  วิชาดนตรีไทย  วิชาภาษาไทย  และวิชาแกะสลักไทย  ซึ่งทางศูนย์วัฒนธรรมไทย(ITDA)ได้มีการกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนโดนแบ่งออกเป็นระดับชั้น  คือ ระดับชั้นต้น  ระดับชั้นกลาง  ระดับชั้นสูง และเบ็ตเตล็ด  ซึ่งที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการหรือตามความถนัด  อีกทั้งผู้เรียนยังสามารถเลือกลงเวลาเรียนได้

 นอกจากนี้ทางศูนย์วัฒนธรรมไทย(ITDA)  ยังมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในแขนงวิชานั้นๆพร้อมที่จะให้ความรู้ในรายวิชาที่ผู้เรียนสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์วัตนธรรมไทย(ITDA)    เปิดตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา  09.00-18.00น. วันเสาร์ เวลา 09.00-17.00น.

สถานที่ตั้ง  36/16 ซอยพร้อมศรี1  สุขุมวิท39   แขวงคลองตัน  เขตวัฒนา  กรุงเทพ 10110 โทรศัพท์ 02-662-4230