HOMECLASSESSERVICESABOUT USCONTACT USJPENTH

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ศึกษาศิลปะวัฒนธรรมไทย

เนื่องจากวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่บงบอกถึงความมี อารยธรรม ประเทศไทยมีศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ที่มีคุณค่าและสวยงาม มากมาย ควรค่าแก่การ อนุรักษ์ และเผยแพร่ให้ลูกหลานและผู้ที่สนใจสืบสาน ต่อไป ศูนย์ศึกษาศิลปะวัฒนธรรมไทยจัดตั้งขึ้นเพื่อ ให้เป็นแหล่งความรู้ เผยแพร่ และเแลกเปลื่ยนศิลปะ วัฒนธรรมไทย ทั้งนี้ก็เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างไทยและนานาชาติ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเรียนรู้และเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย
 2. เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จัก อย่างกว้างขวาง
 3. เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย
 4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยและนานาชาติ
 5. เพื่อนำไปประกอบอาชีพได้

องค์ประกอบภายในศูนย์ฯ

 1. การสอนภาษาไทย เป็นการสอนเพื่อให้นำไปสนทนาในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
 2. สอนดนตรีไทย เป็นศิลปะที่ไพเราะอย่างไทย สอนโดยอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางด้านดนตรีไทยโดยเฉพาะ
 3. สอนนาฏศิลป์ไทย ดำเนินการสอนโดยโรงเรียนนาฏศิลป์ไทยนานาชาติในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการขั้นพื้นฐาานถึง ขั้นประกอบอาชีพได้
 4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยและนานาชาติ
 5. สอนการแกะสลักผัก ผลไม้และสบู่ การแกะสลักเป็นศิลปะที่ละเอียดอ่อนของไทยแต่โบราณ ซึ่งสามารถศึกษาได้ในหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ถึงขั้นประกอบอาชีพได้
 6. สอนการนวดไทย เป็นการฝึกการนวดแผนโบราณของไทยเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

กิจกรรมที่ดำเนินการ

 1. เพื่อเผยแพร่และแลกเปลื่ยนศิลปะวัฒนธรรมไทย
 2. จัดเวทีการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทยแลกเปลื่ยน
 3. รับจัดการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทยนอกสถานที่
 4. จัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี การศึกษา และศิลปวัฒนธรรม
 5. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศไทย
 6. สอนการนวดไทย เป็นการฝึกการนวดแผนโบราณของไทยเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

เวลาทำการ

เปิดทำการเวลา 9.00-18.00 น.


Thai Instruments
Soap Carving